Kledingregelement svo BDE

VV Bargeres, DZOH en SC Erica

De volgende regels zijn vastgesteld voor het gebruik van de kleding:

 1. De leider van een team tekent namens het team voor ontvangst bij de uitreiking van de tenues. Eén ondertekend exemplaar houdt de leider zelf, het andere wordt gearchiveerd door de Kledingfonds commissie. De leiders zijn eindverantwoordelijk voor de materialen die ter beschikking worden gesteld aan de elftallen.

 

 1. Sokken worden alleen uitgereikt bij aanvang van het lidmaatschap. Indien de sokken aan vervangen toe zijn dient de speler deze zelf opnieuw aan te schaffen.

 

 1. De spelers zijn verplicht de door de club ter beschikking gestelde kleding te dragen.

 

 1. De kleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden van svo BDE gebruikt worden en niet bij trainingen of andere gelegenheden, tenzij daarvoor (schriftelijk) toestemming is gegeven door de het bestuur van svo BDE.

 

 1. Zonder toestemming van het bestuur mogen er geen teksten of logo’s op de kleding worden aangebracht. Dit in verband met verplichtingen jegens de sponsoren.

 

 1. Een eventuele slidingbroek of onder shirt met lange mouwen dient dezelfde kleur te hebben als de voetbalbroek.

 

 1. Na de wedstrijd dient het tenue bij de daarvoor aangestelde verantwoordelijke die betrokken is bij het team te worden ingeleverd. Deze controleert of alles is ingeleverd en zorgt ervoor dat alles in de teamtassen wordt gedaan. Vervolgens wordt deze tas meegegeven aan de persoon die verantwoordelijk is voor het wassen.

 

 1. De leider dient voor aanvang van het seizoen een roulatiesysteem te maken zodat iedereen een gelijk aantal keren wast. Ook is het mogelijk om een vaste wasouder te regelen, deze kan tegen een vergoeding de kleding wassen. Het team is zelf verantwoordelijk voor de betaling van deze vergoeding.

 

 1. In de teamtassen zit een gelamineerd wasvoorschrift. Deze dient strikt te worden opgevolgd. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Dit is ter beoordeling van het bestuur.

 

 1. Degene die de kleding heeft gewassen, controleert de kleding op eventuele schade. Deze schade wordt direct dan wel uiterlijk twee dagen na de laatst gespeelde wedstrijd, gemeld bij de leider en deze neemt contact op met het bestuur. Die besluit de te nemen maatregelen.

 

 1. Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar is voor het team.

 

 1. Indien er tijdens de wedstrijd schade is ontstaan aan de kleding, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler te worden gemeld bij de leider. Deze meldt dit direct weer bij het bestuur. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan het bestuur.

 

 1. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade dient de leider dit direct na constatering te melden aan het bestuur. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling van het bestuur. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overgelegd.

 

 1. Aan het eind van het seizoen worden er een inname avond gepland. Op die avonden moeten de leiders persoonlijk de tas met kleding overhandigen aan de kledingcommissie. Hierbij moet de kleding gewassen zijn en kleding die hersteld moeten worden dient apart in een plastic tas aangeboden te worden. Tijdens de inname zal de kledingcommissie in het bijzijn van de leider de kleding controleren en aftekenen.

 

 1. Wanneer aan het eind van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld of dat er sprake is van schade dat niet is gemeld worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de betreffende speler c.q. ouders, het team of svo BDE. De kosten voor vermiste kledingstukken worden bepaald aan de hand van de op dat moment geldende prijzen van Deventrade (leverancier).

 

 1. De wedstrijdkleding(shirt en broekje) is genummerd en op team geregistreerd. Deze nummering mag niet worden verwijderd. Wanneer de nummering op wat voor manier dan ook loslaat of niet meer leesbaar is, dient dit te worden gemeld bij de het bestuur.

 

 1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.